Neigong School of Taijiquan

Courses:

Yang Style Taijiquan (Tai Chi Chuan):                                                                                     Qigong (Chi Kung):                                                                                                                                 
       24 posture modern form       Longmen (Dragon Gate)
      108 posture classic form       Wubaomen (Defend the Health Gate)
      Taiji sword  
      Taiji broadsword